Skip to content

Wymienione postacie mulitu powstaja w wyniku reakcji skalenia z produktami przemiany kaolinitu; powstajacymi w czasie ogrzewania masy

2 lata ago

281 words

Wymienione postacie mulitu powstają w wyniku reakcji skalenia z produktami przemiany kaolinitu; powstającymi w czasie ogrzewania masy. Zakres temperatur i procentowej zawartości składników, przy której występują fazy zawierające mulit . Obecność oraz ilość zawartego w tworzywie mulitu, korzystnie wpływającego na takie własności materiału, jak wytrzymałość mechaniczna, twardość i zwartość oraz odporność na nagłe zmiany temperatur, spowodowana małą rozszerzalnością cieplną mulitu, określać można metodą chemiczną, np. przez działanie na próbkę 20-procentowym kwasem fluorowodorowym w ciągu 4 godzin, jak również innymi metodami – w mikroskopie polaryzacyjnym lub rentgenograficznie. O własnościach tworzywa kamionkowego w wysokim stopniu decyduje jego porowatość, a więc ilość i rodzaj pustek, tj. odpowiednie ich wymiary i rozmieszczenie oraz kształt. Korzystne są pory małe, jednakowej wielkości, zamknięte i równomiernie rozłożone. O kreśla się je za pomocą mikroskopu, np. po nasyceniu badanej próbki alkoholem zabarwionym fuksyną albo przez zatarcie sadzą. Leizną kamienną, najczęściej bazaltową, nazywamy wyroby o różnym, nawet zawiłym kształcie (płytki, mury, rozmaite elementy) otrzymywane z roztopionych płynnych skał metodą odlewania. Takie drobnokrystaliczne tworzywo składać się może z szeregu minerałów, jak magnetyt, plagioklaz, oliwin, pirokseny (augit), melilit, których temperatury krystalizacji mieszczą się w granicach 130p-; -650oe, niemniej poszczególnym minerałom (krzemianom, względnie glinokrzemianom magnezu, żelaza, wapnia itd. ) odpowiadają inne zakresy temperatur, Korzystnym i zwykle głównym składnikiem leizny bazaltowej rekrystalizowanej jest augit, który w przypadku odpowiedniej obróbki cieplnej w zakresie temperatur 1150-; -1000°C tworzy stosunkowo duże kryształy. [podobne: metalka nowy targ, hipoteza treski, corimp bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp bydgoszcz hipoteza treski metalka nowy targ